Sie 172017
 

Tczew, dnia 12.05.2017 r.

Sygn. akt I Ns 90/17

Ogłoszenie

W związku ze złożeniem przez Powiat Tczewski DPS w Pelplinie do depozytu sądowego należności po zmarłym Feliksie Spławińskim w kwocie 9781,23 zł Sąd Rejonowy w Tczewie Wydział I Cywilny, zobowiązuje do złożenia skutecznie (solidarnie ze wszystkimi spadkobiercami) wniosku o wypłacenie z depozytu sądowego w/w świadczenia i wykazania uprawnienia do złożonego depozytu – w terminie 3 lat od dnia doręczenia wezwania – pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu na rzecz Skarbu Państwa. (Do wniosku należy dołączyć odpis prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku, lub wskazać sygnaturę akt postępowania spadkowego tut. sądu).

 Posted by at 11:51
Przejdź do paska narzędzi