Sie 172017
 

Dnia 29 czerwca 2017 r.

Sygn. akt I Ns 88/17

O G Ł O S Z E N I E

Sąd Rejonowy w Tczewie w sprawie o sygn. akt I Ns 88/17 z wniosku Powiatu Tczewskiego – Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3 031,76 zł należącej do Gertrudy Prus zmarłej w dniu 20.07.2016r. w Tczewie, która to kwota ma zostać wypłacona jej spadkobiercom. Wobec powyższego Sąd wzywa spadkobierców zmarłej by zgłosili się po odbiór depozytu, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepojętego depozytu”. (Do wniosku o wydanie z depozytu sądowego należy dołączyć odpis prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku po zmarłym)

 

 Posted by at 11:53
Przejdź do paska narzędzi