Lip 212017
 

Sygn. akt I Ns 1181/16                                                              Tczew, dnia 21 lipca 2017 roku

OGŁOSZENIE

  1. W Sądzie Rejonowym w Tczewie w I Wydziale Cywilnym, w sprawie sygn. akt I Ns 1181/16, Irena Kasprzycka złożyła w dniu 04 kwietnia 2017 r. wykaz inwentarza według ustawowego wzoru, po Zbigniewie Kasprzyckim, PESEL 61053009590, zmarłym w dniu 13 sierpnia 2016 r. w Starogardzie Gdańskim, ostatnio stale zamieszkałym w Rajkowach;
  2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
  3. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 Posted by at 13:37
Przejdź do paska narzędzi