Cze 082017
 

Sygn. akt I Ns 375/17

OGŁOSZENIE

  1. W Sądzie Rejonowym w Tczewie w I Wydziale Cywilnym, w sprawie sygn. akt I Ns 375/17, złożono wypis protokołu sporządzonego w dniu 21 kwietnia 2017 roku za numerem Repertorium A 2192/2017 przed notariuszem w Tczewie Jolantą Cejrowską, obejmujący złożony przez Ryszarda Stanisława Bielińskiego wykaz inwentarza po Barbarze Józefie Bielińskiej PESEL 54050909000, zmarłej dnia 26 marca 2017 roku w Tczewie, ostatnio stale zamieszkałej w Knybawie,
  2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
  3. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Tczew, dnia 08.06.2017 r.

 Posted by at 13:11
Przejdź do paska narzędzi