Maj 192017
 

Tczew, dnia 12.05.2017 r.

Sygn. akt I Ns 90/17

Ogłoszenie

W związku ze złożeniem przez Powiat Tczewski DPS w Pelplinie do depozytu sądowego należności po zmarłym Feliksie Spławińskim w kwocie 9781,23 zł Sąd Rejonowy w Tczewie Wydział I Cywilny, zobowiązuje do złożenia skutecznie (solidarnie ze wszystkimi spadkobiercami) wniosku o wypłacenie z depozytu sądowego w/w świadczenia i wykazania uprawnienia do złożonego depozytu – w terminie 3 lat od dnia doręczenia wezwania – pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu na rzecz Skarbu Państwa. (Do wniosku należy dołączyć odpis prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku, lub wskazać sygnaturę akt postępowania spadkowego tut. sądu).

Na zarządzenie sędziego

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń

Od dnia 12.05.2017r.

Do dnia 12.11.2017 r.

 Posted by at 13:06
Przejdź do paska narzędzi