Maj 122017
 

Tczew, 12 maja 2017 r.

Sygn. akt I Ns 303/17

Ogłoszenie

W trybie art. 6381 kodeksu postępowania cywilnego Sąd Rejonowy w Tczewie (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 26 października 2016 r. został złożony wykaz inwentarza po Zbigniewie Laskowskim, PESEL 47042513077, ostatnio zamieszkałym w miejscowości Pelplin, zmarłym w dniu 11 czerwca 2016 r.

Na oryginale właściwy podpis –

Pouczenie:

  1. ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 §3 pkt 1 kpc.),

  2. na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, sąd spadku wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art. 637 § 1 kpc. w zw. z art 6381 §3 pkt 2 kpc.),

  3. osoby wymienione w punkcie 2 (art. 637 § 1 kpc) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 Posted by at 13:21
Przejdź do paska narzędzi