Maj 102017
 

Dnia 27 kwietnia 2017 r

Sygn. akt I Ns 302/17

OGŁOSZENIE

 

W trybie art. 6381 kodeksu postępowania cywilnego Sąd Rejonowy w Tczewie (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 13.04.2017 r. został złożony wykaz inwentarza po Bernardzie Kulwickim, PESEL 40123002758 ostatnio zamieszkałym w miejscowości Wodna 2 Opalenie, zmarłym w dniu 9 lutego 2017 r.”

 

 

P O U C Z E N I E

  1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381§3 pkt.1 kpc).
  2. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art.637 §1 kpc w zw. z art. 6381§3 pkt. 2 kpc).
  3. Osoby wymienione w pkt. 2 (art. 637§ 1kpc) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”
  4. akta przedłożyć z wpływem lub za 45 dni z notatką urzędową (z podpisem i datą) o terminie wywieszenia ogłoszenia i pouczeń na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej tut. Sądu.

 

 

 

 

 

 

 

 Posted by at 14:37
Przejdź do paska narzędzi