Mar 282017
 

Sygn. Akt I Ns 142/17

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Erwinie Janie Czerwińskim (PESEL 44103100353) zmarłym w dniu 18 sierpnia 2016r., ostatnio zamieszkałym w Tczewie, ul. Armii Krajowej 12a/6.

Sąd poucza, że ze złożonym wykazem może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, jak również o tym, że spadkobiercy Erwina Jana Czerwińskiego, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu lub wierzyciele posiadający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza po spadkodawcy. Osoby te mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Tczew, 28 lutego 2017   r.

 Posted by at 11:25
Przejdź do paska narzędzi