Sty 312017
 

Sygn. akt I Ns 1024/16

Tczew, 24.01.2017 r.

OGŁOSZENIE

W trybie art. 6381 kodeksu postępowania cywilnego Sąd Rejonowy w Tczewie (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 26.10.2016 r. został złożony wykaz inwentarza po Alojzym Wałdowskim, PESEL 51121410830, ostatnio zamieszkałym w miejscowości Lignowy Szlacheckie 77/2, 83-121 Lignowy Szlacheckie, zmarłym w dniu 12 października 2016 r.

P O U C Z E N I E

1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381§3 pkt.1 kpc).

2. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art.637 §1 kpc w zw. z art. 6381§3 pkt. 2 kpc).

3. Osoby wymienione w pkt. 2 (art. 637§ 1kpc) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 Posted by at 08:48
Przejdź do paska narzędzi