Sty 172017
 

Sygn. akt I Co 1142/16

Postanowienie

Dnia 2 stycznia 2017r.

Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny
Starszy Referendarz Sądowy Grażyna Michalak
po rozpoznaniu w dniu 2 stycznia 2017 r.
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku wierzyciela Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w Warszawie
przeciwko dłużnikowi Leszkowi Soleckiemu
o ustanowienie kuratora dla dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym

postanawia

1.Na podstawie art. 802 k.p.c. ustanowić dla dłużnika Leszka Soleckiego , ostatnio        zamieszkałego na ul. Raduńskiej 38/15 , 80-442 Gdańsk ,którego miejsce pobytu nie jest znane, kuratora w osobie Emilii Szynwelskiej ,pracownika Sądu Rejonowego w Tczewie;
2.    Na podstawie art. 144§2 k.p.c. w zw. Z art. 13§k.p.c. zarządzić publiczne ogłoszenie o ustanowieniu kuratora w budynku Sądu, na stronie internetowej Sądu oraz w budynku Urzędu Miasta Tczewa przez okres jednego miesiąca;
3.    Na podstawie art. 144§k.p.c. w zw. z art. 13§ k.p.c. uzależnić skuteczność doręczeń od upływu jednego miesiąca od chwili wywieszenia obwieszczeń.

 Posted by at 13:06
Przejdź do paska narzędzi