Sty 052017
 

Tczew,  30 grudnia  2016 r.

Sygn. akt I Ns 352/12

Ogłoszenie

W związku ze złożeniem przez Powiat Tczewski – DPS w Rudnie do depozytu sądowego  stanowiących własność Łukasza Piotra Smentka następujących rzeczy i praw:
1. kwoty 775,39 zł (siedemset siedemdziesiąt pięć złotych i trzydzieści dziewięć groszy);
2. książeczki oszczędnościowej na wkłady terminowe Banku Spółdzielczego w Skórczu Oddział w Pelplinie;
3. ruchomości;
Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny zobowiązuje do złożenia skutecznie (solidarnie ze wszystkimi spadkobiercami) wniosku o wypłacenie z depozytu sądowego w/w świadczenia i wykazania uprawnienia do złożonego depozytu – w terminie 3 lat od doręczenia wezwania – pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu na rzecz Skarbu Państwa. (Do wniosku należy dołączyć odpis prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku lub wskazać sygnaturę akt postępowania spadkowego tutejszego Sądu).

 Posted by at 09:25
Przejdź do paska narzędzi