Sty 052017
 

Tczew, dnia  27 grudnia  2016 roku
Sygnatura akt I Ns 120/16

OGŁOSZENIE

W  Sądzie Rejonowym w Tczewie  w I Wydziale Cywilnym, w sprawie sygn. akt I Ns 120/16 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Barbarze Marii Burczyk, PESEL 51032214004, zmarłej dnia 28 lipca 2013 roku, ostatnio stale zamieszkałej w Rudnie przy ul. Tczewskiej 23.
Jednocześnie Sąd poucza, że:
– ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
– spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, a nadto mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 Posted by at 09:27
Przejdź do paska narzędzi