Lis 072016
 

Sygn. akt I Ns 959/16

OGŁOSZENIE

 

  1. W Sądzie Rejonowym w Tczewie  w I Wydziale Cywilnym, w sprawie sygn. akt I Ns 959/16, złożono wypis protokołu sporządzonego w dniu 27 września 2016 roku za numerem Repertorium A 4870/2016 przed notariuszem w Tczewie Jolantą Cejrowską, obejmujący złożony przez Krzysztofa Stefana Landowskiego  wykaz inwentarza po ojcu Gerardzie Feliksie Landowskim PESEL  42072804210, zmarłym dnia 12 czerwca 2016r. w Tczewie, ostatnio stale zamieszkałym w Tczewie,
  2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
  3. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
 Posted by at 11:25
Przejdź do paska narzędzi