Paź 062016
 

Sygn. akt  I Ns 480/16                       Tczew, dnia 06 października 2016r.

Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Tczewie w I Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt I Ns  480/16  dnia 29 lipca  2016 r. wydano postanowienie o sporządzeniu wykazu inwentarza po Jerzym Lubeckim, zmarłym dnia 07 marca  2016 roku w Gniewie, ostatnio stale zamieszkałym w Gniewie, ul. 27 Stycznia 28.
Jednocześnie Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 Posted by at 13:33
Przejdź do paska narzędzi