Cze 142016
 

Sygn. akt I Ns 260/16                                                              Tczew, dnia 13 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie

 

W  Sądzie Rejonowym w Tczewie  w I Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt I Ns 260/16 dnia 11 maja 2016 r. wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Ryszardzie Branickim, zmarłym dnia 14 kwietnia 2007 roku w Tczewie, ostatnio stale zamieszkałym w Tczewie przy ul. Starowiejskiej 17/4.
Jednocześnie Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 Posted by at 12:59
Przejdź do paska narzędzi