Maj 102016
 

Sygn. akt  I Ns 258/16

OGŁOSZENIE

W  Sądzie Rejonowym w Tczewie  w I Wydziale Cywilnym, w sprawie sygn. akt I Ns 258/16, złożono wypis protokołu sporządzonego w dniu 07 marca 2016 roku za numerem Repertorium A 1180/2016 przed notariuszem w Tczewie Jolantą Cejrowską, obejmujący złożony przez Lilianę Marię Przybylską wykaz inwentarza po Stefanie Kakuszka  PESEL  36121104431, zmarłego dnia 08 lutego 2016 roku w Tczewie, ostatnio stale zamieszkałym w Tczewie,
Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 Posted by at 10:26
Przejdź do paska narzędzi