Mar 112016
 

ZARZĄDZENIE Nr 16/16

Adm. 0010-16/16

PREZESA I DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO W TCZEWIE

z dnia 9 marca 2016 r.
w sprawie: ustalenia dnia 2 maja 2016 r. (poniedziałek) dniem wolnym od pracy, w zamian za odpracowanie w dniu 14 maja 2016 r. (sobota);
ustalenia dnia 27 maja 2016 r. (piątek) dniem wolnym od pracy w zamian za odpracowanie w dniu 21 maja 2016 r. (sobota);
ustalenia dnia 31 października 2016 r. (poniedziałek) dniem wolnym od pracy w zamian za odpracowanie w dniu 22 października 2016 r. (sobota).
Na podstawie: art. 22§1 pkt. 1 lit. b i art. 31 a § 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., póz. 133 tj.) oraz § 34 ust. 1 pkt. 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. -Regulaminu Urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. póz. 2316.) i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (tj. Dz. U. 2013 r., póz. 269) w zw. z art. 18 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. 2011 r., Nr 109, póz. 639 ze zm.)
zarządzamy, co następuje:

1. Ustalenie dnia 2 maja 2016 r. (poniedziałek) dniem wolnym od pracy z jednoczesnym obowiązkiem odpracowania przez wszystkich pracowników Sądu Rejonowego w Tczewie w dniu 14 maja 2016 r. (sobota);
2. Ustalenie dnia 27 maja 2016 r. (piątek) dniem wolnym od pracy z jednoczesnym odpracowaniem przez wszystkich pracowników Sądu Rejonowego w Tczewie w dniu 21 maja 2016 r. (sobota);
3. Ustalenie dnia 31 października 2016 r. (poniedziałek) dniem wolnym od pracy z jednoczesnym odpracowaniem przez wszystkich pracowników Sądu Rejonowego w Tczewie w dniu
22 października 2016 r. (sobota);
4. Ustalenie w dniach 14 maja 2016 r. (sobota), 21 maja 2016 r. (sobota) oraz 22 października 2016 r. (sobota) czasu urzędowania Sądu Rejonowego w Tczewie w godzinach od 7:30 do 15:30,
które są też godzinami przyjęć interesantów;
5. Zarządzenie podlega umieszczeniu na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Tczewie.

Prezes Sądu Rejonowego      Dyrektor Sądu Rejonowego
w Tczewie                                 w Tczewie
mgr Marcin Korda              mgr Teresa Sroczyńska
/na oryginale właściwe podpisy/

 Posted by at 12:16
Przejdź do paska narzędzi